Välkommen till RISE och cmb:s policylabb om socialt hållbar områdesutveckling

På många platser runt om i Sverige pågår ett ihärdigt arbete med att utveckla bostadsområden för ökat välmående och trygghet hos invånarna. I arbetet samverkar fastighetsbolag, kommuner, civilsamhällesorganisationer och andra lokala aktörer. 

Det finns mycket erfarenhet och kunskap kring vad som krävs för att lyckas med områdesutveckling genom tidiga, träffsäkra och uthålliga insatser. Samtidigt beskriver olika aktörer att befintliga regelverk och styrning kan utgöra hinder för att sprida goda exempel och arbeta långsiktigt och tvärsektoriellt för att utveckla en plats på ett hållbart sätt. 

Vi vill utforska hur regelverk, finansiering och arbetssätt behöver förändras med hjälp av policylabb – ett arbetssätt som syftar till att analysera hinder för en önskad utveckling, identifiera möjliga lösningar och samverka med relevanta aktörer. 

Vid fyra tillfällen under våren samlar vi därför aktörer från olika sektorer för att utbyta erfarenheter, skapa kontaktytor över sektorsgränser och jobba fram gemensamma lösningar. Resultaten kommer att samlas och publiceras i ett förslag till färdplan för socialt hållbar områdesutveckling. 

Policylabben genomförs som två fysiska möten och två digitala. Varje tillfälle har ett specifikt tema och inbjudan går ut till många olika berörda målgrupper. Välj att delta i ett, några eller alla tillfällen, via anmälningslänkarna.

Ta gärna del av alla event i policylabb serien:

Policylabb 1:
Samsyn kring systemhinder för en hållbar områdesutveckling

Policylabb 2:
Att hitta lösningar som ger effekt: Långsiktighet i områdesutvecklingen

Policylabb 3:
Att hitta lösningar som ger effekt: Träffsäkerhet i områdesutvecklingen

Policylabb 4:
Vad krävs för att omsätta ord i handling? Nästa steg för en hållbar områdesutveckling

Organiserat av